รายงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานการตรวจประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

 รายงานตรวจประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ประจำปีการศึกษา 2564

 รวมรายงานผลตรวจประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา  ประจำปีการศึกษา 2564

 มคอ.7 สาชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ประจำปีการศึกษา 2564

 มคอ.7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่   1   2  3   4   5   6  


เอกสารเผยแพร่