รวมรายงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2565  ประจำปีการศึกษา 2565

 รายงานประเมินตนเอง SAR คณะศิลปศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2565

 รวมรายงานตรวจประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2562  ประจำปีการศึกษา 2562

 รวมรายงานตรวจประเมินหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี2562  ประจำปีการศึกษา 2562

 รายงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะศิลปศาสตร์ ปี 2563  ประจำปีการศึกษา 2563

 รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปศาสตร์ SAR LA ปี 2563  ประจำปีการศึกษา 2563

 รายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่   1  2   3   4   5   6  


เอกสารเผยแพร่