มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2564 เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศของแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม ในยุค COViD -19  อ.อนิรุทธิ์ เจริญสุข  download
 2564 AN EVALUATION OF WEBSITE USAGE IN ECOTOURISM BUSINESS IN THAILAND  อ.อนิรุทธิ์ เจริญสุข  download
 2564 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต่อการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานแบบไร้รอยต่อ  อ.สมพงษ์ อัศวริยธิบัติ , อ.พิมพ์ชนก ธุระธรรม , อ.วรรณภา วิชาสอน , อ.ทิพยภรณ์ ไตรยขันธ์ , อ.ดร.มนษิรดา ทองเกิด และอ.ทรงพล อานุภาพ  download
 2564 The Direction of Promoting Esport Industry in Thailand  Noriya, W., To-aj, O., Jarueksil, S., Muendech, S., Srichaisawat, P.  download
 2564 การอนุรักษ์และการสืบทอดละครชาตรีในตรอกละครชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร  อ.สิทธิชัย สุขธรรมสถิต  download
 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจดจําคําศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยเทคนิคPicture Me Reading  อ. วีรภัทร ภคพงศ์พันธ์ุ  download
 2563 Motivational Factors Influencing the Use of Multimedia Computer- Assisted Translation  Sirin Sawangwan  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่