มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2554 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมเเละความเปลี่ยนเเปลงด้านการออกเสียงภาษาไทย  อ.อิงคยุทธ พูลทรัพย์  download
 2554 แนวโน้มของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจและเทคโนโลยีการ กีฬา  ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล  download
 2554 ประสิทธิผลทางการตลาดของการเป็นผู้สนับสนุน ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ในประเทศไทย  ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล  download
 2554 ปัจจัยและพฤติกรรมการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟในประเทศไทย  ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล,นายวิชาญ ทองท่าฉาง  download
 2554 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตสาตร์แบบฝึกทักษะ  อ.วสันต์ รัตนากร  download
 2554 การพัฒนาแบบทดสอบเขียนตามคำบอกแบบเติมคำ  ผศ.ดร.รัฐาภร คำมะสอน  download
 2554 การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อ.พัฒนาพร เทียมเมือง  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่