มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2555 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาวิชาคณิตาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เรื่อง การสร้างแบบสอบถามเพื่อวิจัย โดยใช้โปรแกรม google Doc  อ.วสันต์ รัตนากร  download
 2555 การวิเคราะห์เนื้อหา วิธีการเล่าเรื่อง และการใช้โวหารภาพพจน์  อ.พัฒนาพร เทียมเมือง,อ.เพียงเพลิน อินทรสุวรรณ,อ.อิงคยุทธ พูลทรัพย์  download
 2555 พม่าเสียเมือง  อ.ฐิติพร สังขรัตน์  download
 2555 อิทธิพลจากการใช้ภาษาไทยของรายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา  อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์  download
 2555 The Relationships between the Social Factors amd the Change in Pronunciations of the Thai Language  Ingkayut Poolsub,Siripong Sukanthajan  download
 2555 เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อ.ทยาวดี คำพุฒ  download
 2554 เจตคติต่อการตระหนักในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฎศิลป์ไทยของบุคลากรผู้สอนเเละผู้เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อ.พชรมณ บุญเเสน  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่