มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2566 กระบวนการทางภาษาศาสตร์ในการแปลคำเน้นย้ำขยายระดับสูงสุดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Linguistic Processes in the Translation of English Maximizers into Thai)  อ.ดร.มลิวัลย์ บุญสอน  download
 2566 ผลของการใช้แบบฝึกเสริมการสื่อสารเพื่อเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  Rujira Jaroensawut,Watcharee Janhom,Ingkayut Poolsub,SiripongSucantajan,Chalermquan Suksom,Chanut Klaysuwan  download
 2566 การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  พรรษพล คำไล้, รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์, ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง, ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ฐิตาภัทร์ รัศมี, มสารัศม์ ตันติดีเลิศ  download
 2565 แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  อ.ยศกร วรรณวิจิตร  download
 2565 การประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  อ.ยศกร วรรณวิจิตร  download
 2565 Purchase Decision Model of Running Shoes Using Multiple Regression Analysis: A Comparative Study between Beginners and Advanced Runners  อ.ดร.กิตติธัช มาลาหอม  download
 2565 Development of English communication skills to enhance confidence and quality of service for taxi drivers in the Bangkok metropolitan region  อ.ทยาวดี คำพุฒ  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่