มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic work

1. Full Name                     MR. WASON   RATTANAGORN

2. Academic Title               Lecturer (Mathematics)

3. E-mail                           Wason3510@windowslive.com

4. Educational Background

 

Academic Degrees

 

Institutions

Year of Graduation

M.Ed. Education Evaluation

Srinakharinwirot University

1998

B.Ed. Mathematics

Nakhon Pathom Rajabhat University

1991

 

5. Academic Works

1) Research

- 2010 Preparation for Work of the fourth year B.BA. Students of RMUTTO-CPC

- 2011 Development of Mathematic Skill Practices: Applied Mathematics for Business of the fourth year Students of RMUTTO-CPC

- 2014  Development of Accesibility of Source Data of Products and Services of Nong Khao Villege, Tamuang, Kanchanaburi

 - 2015 Development of IT for Source Data of Products and Services of Nong Khao Villege, Tamuang, Kanchanaburi applying Google programs2)

          2) Textbook / Teaching Material

    - Mathematics in Daily Lifeเอกสารเผยแพร่