หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) แผนงาน N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566
     

 ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566
     

 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
     

 TM ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
     

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
     

 สถาบันวิจัยและพัฒนา
     

 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6
     

หน้าที่   1   2   3   4   5  6   7  


เอกสารเผยแพร่