อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจําปีงบประมาณ 2567"
     

 การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567
     

 บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นฯ ” ประจำปี 2567
     

 เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567 (Sectoral Social Innovation Project 2024)
     

 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Moving Towards Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566
     

 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (บพค.) เปิดรับ 1 พ.ค. -26 มิ.ย. 2566
     

 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8
     

หน้าที่   1   2  3   4   5   6   7  


เอกสารเผยแพร่