มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานตีพิมพ์เผยเเพร่ของคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. ชื่อบทความ นักวิจัย download
 2562 การพัฒนาธุรกิจที่พักตามแนวทางอารยสถาปัตย์ ฉบับที่ 2  อ.ดร.มนษิรดา ทองเกิด  download
 2562 การวิเคราะห์องค์ประกอบขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย  อ.ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
 2562 การบริการและแนวทางการพัฒนาที่พักนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในยุค (4.0)  อ.ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
 2562 กลวิธีการใช้ภาษาสุภาพของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการปฏิบัติคำร้องจากผู้โดยสาร  อ.อภิชญา นาคะเวทิน , อ.ชนุช คล้ายสุวรรณ , อ.อินทิรา นวสัมฤทธิ์ , อ.ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์ , อ.วัชรี จันทร์หอม  download
 2562 The Translation of Thai Standard Amplifiers into English ปี62  อ.มลิวัลย์ บุญสอน  download
 2562 Embarking Model of a Key for Smart Buddhistic Tourism ปี62  อ.ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส  download
 2562 Investigating EFL Achievement Through the Lens of Demotivation ปี62  อ.ปิยภรณ์ ช่วยบุญรอด  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


เอกสารเผยแพร่