มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ 

ผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2556 รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์  download
 2556 การวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้บทขยายบทกริยาภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อ.มาลิน หัตถกิจธาตรี  download
 2555 พม่าเสียเมือง : การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณค่า เเละ จริยธรรม  อ.ฐิติพร สังขรัตน์  download
 2555 กลวิธีการเเปลข่าวในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  อ.มลิวัลย์ บุญสอน  download
 2555 องค์ประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เเคลคูลัสสำหรับธรุกิจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  อ.นันทวัน ศรีปะทะ  download
 2555 การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับนักกอล์ฟอาชีพในประเทศไทย  ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล,อ.พณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
 2555 พฤติกรรมการออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา  ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล,นายชูชีพ เยาวพัฒน์  download
หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


เอกสารเผยแพร่