โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ

 โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร

 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ21 กิจกรรมย่อยที่2 English Day ค่ายภาษาอังกฤษ

 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จการประกันคุณภาพ กิจกรรมที่2พัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จการประกันคุณภาพระดับคณะ

 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จการประกันคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2558

 อินทนิลเกมส์ ครั้งที่19

 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 จักรพงษวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว

 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของไทย กิจกรรมที่ 2 วันมาฆบูชา

 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของไทย กิจกรรมที่ 1 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จักรพงษวิชาการ

 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ง2 ณ มทร.สุวรรณภูมิ

 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร ครบ100วัน

 ประชุมบุคลากรวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

หน้าที่   1  2  


เอกสารเผยแพร่