แบบส่งค่าระดับคะแนนรายวิชา (ใบปะหน้าส่งเกรด)  ประจำปีการศึกษา

 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  ประจำปีการศึกษา 2560

 แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณ รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559  ประจำปีการศึกษา 2560

 แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี  ประจำปีการศึกษา 2560

 แบบรายงานการเข้าร่วม ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 18/7/60  ประจำปีการศึกษา 2561

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงชื่อปฏิบัติงาน วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายเงินเดือน ฯลฯ  ประจำปีการศึกษา 2560

 แบบส่งเกรดเพิ่มเติม (กรณีนักศึกษาไม่มีชื่อในระบบ)  ประจำปีการศึกษา

หน้าที่   1   2   3   4  5   6   7   8  


เอกสารเผยแพร่