::งานนโยบายและแผน::
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF Print E-mail
Written by plan   
Tuesday, 26 February 2019 04:19

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธ.ค.61)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) (ธ.ค.61)

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการฝึกอบรมสัมมนา (ธ.ค.61)

อัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้าง ซ่อมแซม (ธ.ค.61)

Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 04:27
 
แบบฟอร์มการระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกระบวนการอริยสัจสี่ PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 12 November 2018 07:05

คลิกที่นี่...

 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2563 PDF Print E-mail
Written by plan   
Tuesday, 07 August 2018 08:10

คู่มือการกรอกแบบฟอร์มเสนอขอโครงการ

ง.2-1 (ครุภัณฑ์)

ง.3 (สิ่งก่อสร้าง)

ง.11 (หารายได้)

แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ

Last Updated on Tuesday, 07 August 2018 08:12
 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (ปรับปรุงตัวชี้วัด) PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 15 June 2018 13:55

คลิกที่นี่...

Last Updated on Monday, 16 July 2018 09:14
 
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิทยาเขต 2561-2565 (ปรับปรังตัวชี้วัด) PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 15 June 2018 13:50

คลิกที่นี่...

Last Updated on Monday, 16 July 2018 09:14
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6