::งานนโยบายและแผน::
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ.2556-2560) ฉบับทบทวน PDF Print E-mail
Written by plan   
Tuesday, 21 April 2015 00:00
คลิกที่นี่ 
Last Updated on Monday, 21 September 2015 09:23
 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปี 2559 PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 19 February 2015 08:30

คู่มือการจัดทำงบประมาณ (เงินรายได้)

แบบ ง.2-1 (แบบฟอร์มครุภัณฑ์) 

แบบ ง.3-1 (แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง) 

แบบฟอร์มโครงการ มทร.ตอ. 

 

Last Updated on Monday, 23 March 2015 08:59
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึีกษา PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 28 March 2014 08:38
เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปรับปรุงใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
ประกาศกระทรวงการคลัง PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 28 March 2014 08:26
เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

Last Updated on Friday, 28 March 2014 08:37
 
ราคามาตรฐานประจำปีงบประมาณ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 August 2013 14:50

1.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส.ค. 59

2.ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ICT 59

3.ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ม.ค. 59

4.ราคางานต่อหน่วย ม.ค. 59

Last Updated on Thursday, 29 September 2016 07:25
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 5 of 6