Untitled Document

ประกาศ เรื่องการตรวจสอบรายชื่อแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังเอกสารแนบด้านล่าง

 

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไข หากนักศึกษาคนใดทียื่นคำร้องแล้ว แต่ตรวจสอบไม่พบรายชื่อของตนเอง ขอให้ติดต่อแผนกทะเบียนโดยด่วนโทรศัพท์ 026922360-4 ต่อ 828-830