Untitled Document

ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และนักศึกษาศูนย์อีเทค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอแจ้งสำเร็จการศึกษา  ในภาคเรียนที่ 2/2560 จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในระบบจึงจะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ 

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อขอสำเร็จการศึกษา

-  การขึ้นทะเบียนบัณฑิตถ้านักศึกษาเคยทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ในภาคเรียนที่จะจบอีกครั้ง

          ตัวอย่างเช่น  นักศึกษาได้ทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 แต่นักศึกษาติด F ไม่ผ่านวิชา ซึ่งในภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่ติด F ใหม่ ให้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ด้วยเนื่องจากนักศึกษาไม่จบตามหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1/2560 และถ้านักศึกษาไม่จบในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก จะต้องมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตในภาคเรียนที่3/2560 อีกครั้ง  ซึ่งในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตนั้น จะต้องมาขึ้นทุกครั้งที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ

-  นักศึกษาที่ไม่มีเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 และเรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้มาทำเรื่องรักษาสภาพในภาคเรียนที่ 2/2560   เพื่อทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่อีกครั้ง

- กรณีที่นักศึกษาติด I และไม่มีเรียนรายวิชาอื่นแล้ว ให้มาดำเนินการรักษาสภาพในภาคเรียนที่จะจบการศึกษา และทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่อีกครั้ง

 

กำหนดวันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

1.
นศ.จักรพงษฯ  เริ่มตั้งแต่วันที่  29 ม.ค. 2561 – 2 ก.พ. 2561 เท่านั้น

2.ศูนย์ อี.เทค. วันเสาร์ที่ 3 ก.พ.2561 และ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ.2561 เท่านั้น

 

เอกสารแนบขอสำเร็จการศึกษา

1.ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา มทร.42

2.ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

3.ใบตรวจสอบจบ (ขอที่แผนกทะเบียนใช้ในการขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

6.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามีคำนำหน้านาม)

7.รูปถ่ายชุดครุยถูกต้องตามระเบียบขนาด 1 นิ้ว จำนวน 13 ใบ ติดคำร้อง 2 ใบ แนบ 11 ใบ ใส่ซองให้เรียบร้อย เขียนชื่อ-นามสกุล,รหัสนักศึกษา,สาขา,ด้านหลังรูปทุกใบ โดยนำด้านที่เขียนชื่อประกบสลับไปมา เพื่อไม่ให้รูปถ่ายเปื้อนหมึกปากกาที่เขียน

8.ติดแสตมป์ 12 บาท (มีจำหน่ายที่แผนกทะเบียน)

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการขอสำเร็จการศึกษา

-ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต                                                            1,000 บาท

-ค่าปัจฉิมนิเทศ                                                                       550 บาท

-ค่า ใบ Transcript                                                                 100 บาท

-ค่าใบรับรองสภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา           50 บาท

   รวม                                                                              1,700 บาท

 

หากนักศึกษาไม่ทำการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560