การเพิ่มประสิทธิิภาพในการปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิิภาพในการปฏิบัติงาน

 1. เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ คือ มีความสุขกับการทำงานไม่ว่างานจะง่ายหรือยาก ถ้าเราไม่มีความสุขในการทำงาน งานทุกอย่างที่เราทำจะน่าเบื่อ

 2. เทคนิคและปัจจัยของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ คือ
  1. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  2. วางแผนในการทำงาน
  3. แบ่งงาน ช่วยกันทำงานในแผนก

 3. เทคนิคที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ คือ วางแผนก่อนการดำเนินงาน

 4. การทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  1. รู้จักตนเอง วิเคราะห์ตนเอง และพิจารณาตนเองอยู่เสมอ
  2. ทราบว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไร
  3. ทราบผลลัพธ์ของงานว่าต้องไปทิศทางไหน
  4. เป็นตัวของตัวเอง
  5. มีความเสอมภาคเท่าเทียมกันในการให้บริการ

 5. เทคนิคการทำงานให้สำเร็จ
  1. ให้ความสำคัญและใส่ใจงานในทุกกระบวนการ
  2. ลงมือปฏิบัติจริง มีการทดลองและปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆ
  3. นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการทำงาน
  4. เรียนรู้งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง โดยการลองทำ เช่น การศึกษาระบบของผู้กู้ยืม กยศ ทำให้เราสามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้กู้ยืมได้มากขึ้น

 6. เทคนิคและปัจจัยของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  1. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  2.ให้บริการอย่างเป็นมิตร
  3. เข้าใจในงานที่ทำ
  4. พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ
  5. ตั้งใจและเต็มใจทุกครั้ง
  6. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

 7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  มีการถามเพื่อนร่วมงานในแผนกว่าไม่เข้าใจจุดไหนเพื่อให้งานถูกต้อง
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้งานออกมาถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด
  มีการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

 8. การใช้ความสามารถที่เรามีมาประกอบกับการทำงาน และหากไม่เข้าใจงานบางอย่าง ควรปรึกษาหรือสอบถามคนที่จะช่วยให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ใส่ใจในงานที่ทำ บริการด้วยใจ และยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อผุ้มารับบริการเป็นการทำให้องค์กรได้รับคำชมเชย

 9. การเรียนรู้และถามในสิ่งที่ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจ จากผุ้ที่มีความรู้หรือมีความเข้าใจในงาน ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานย่อมต้องผ่านปัญหาในหลายๆเรื่อง และสามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้น การที่เรามีปัญหาหรือความไม่เข้าใจ เมื่อได้ถามก็จะได้คำตอบและแนวทางประยุกต์กับงานที่เราทำ

 10. ตั้งใจจริง
  มุ่งที่จะทำ
  ความพร้อมทุกด้วน เช่น ใจ อุปกรณ์ ความพร้อม วางแผน
  สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย

 11. – การค้นคว้าในสิ่งที่เรายังไม่รู้ และศึกษา
  – เรียนรู้จากบุคคลที่สอนงานให้มากที่สุด
  – ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
  – เมื่อไม่เข้าใจให้รู้จักถามเพื่อหาคำตอบที่เราอยากรู้
  – ลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมายในทันที
  – ตรงต่อเวลา

 12. การทำงานที่จะประสบความสำเร็จ เราต้องคิดเสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ โดยทำงานที่เราถนัด และมีใจรักในงาน จะทำให้งานออกมาดีและสมบูรณ์ที่สุด

 13. – ฝึกฝนการทำงานจากผู้สอนงาน
  – ตรวจทานงานที่ทำเสร็จแล้วอยู่เสมอ

 14. – มีใจรักในการทำงาน
  – ความเชื่อมั่นในตนเอง
  – รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

 15. – มีการนำคู่มืออิเลคทรอนิกส์มาประกอบการทำงาน
  – แบ่งการทำงานให้ทีมงนตามถนัด จะได้เสร็จตามเวลาและมีประสิทธิภาพ
  – ความเข้าใจของงาน มีการทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานที่ทำ
  – มีการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ

 16. ศึกษาและวางแผนชิ้นงานก่อนลงมือทำ และปรึกษากับสมาชิกในทีมร่วมมือกันสร้างผลงาน

 17. การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องมี
  – ลำดับขั้นตอนความสำคัญของงาน
  – มีความตั้งใจในการทำงาน
  – มีความรับผิดชอบในงาน
  – มีความอดทนและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
  – หาแรงจูงใจในการทำงาน

 18. การทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  – ควรใส่ใจในหน้าที่ที่ทำ
  – การจดจำหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละวัน เพื่อทำให้งานเสร็จได้ตามเป้าหมาย การใส่ใจทุกรายละเอียด

 19. การทำงานให้ประสบความสำเร็จ คือ การวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไรก่อน – หลัง หรือหาตัวช่วยต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานออกมาเรียบร้อยและรวดเร็ว

 20. การทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  – รู้จักพูดกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานให้เขาอยากทำงานให้กับเรา
  – คิดอยู่เสมอว่า ถ้างานไม่เสร็จจะโดนหัวหน้าบ่น
  – พยายามรักในงานที่ทำ

 21. 1. นำเทคนิคบริการที่ดีไปใช้โดยเริ่มด้วยการแต่งกายให้เรียบร้อย และมีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับกาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม วางตนให้เหมาะสมและให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการได้ทันตามเวลาที่ต้องการ

 22. การสื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องสื่อสารให้ชัดเจน รัดกุม และประสานงานโดยให้ความร่วมมือกับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ และมีระบบการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน ทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

 23. การบริการที่ดี มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้น้ำเสียงที่ดีอ่อนน้อม แต่งกายให้ดูสะอาดสุภาพ เรียบร้อย
  และมีการสื่อสารที่ดี

 24. การบริการทีดี คือใช้ service mind ในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกดี ประทับใจ

 25. การบริการที่ดี ต้องแต่งกายเหมาะสมกับกาละเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส กริยาอ่อนหวาน มีความรับผิดชอบ เต็มใจและจริงใจในการให้บริการ

 26. การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการเข้าใจงานหรือส่ิงที่เราจะสื่อสารเป็นอย่างดี และถูกต้อง เพื่อจะได้สื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้อยคำต้องชัดเจน สุภาพ มีการสอบถามความเข้าใจและเป็นมิตร

 27. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างคนภายในองค์กรหรือคนภายนอกองค์กร มีการร่วมมือที่ดี กระตุ้นให้สมาชิกมีความเต็มใจที่จะร่วมมือในการช่วยเหลือกัน ถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจมี่ความคิดร่วมกัน

 28. การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผุ้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักศึกษา หรือแม่แต่บุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้่รับบริการนั้นไ้ด้รับความพึงพอใจหรือสามารถรับความต้องการที่พึงพอใจสูงสุด

 29. การสื่อสารเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิด ความรู้สึก เป็นการติดต่อสื่อสารของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป ให้ผู้รับและผู้ส่งมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดและทัศนคติเพื่อสร้างความเข้าใจต่อกัน

 30. การให้บริการที่ดี ทางแผนกแนะแนวมีการให้บริการนักศึกษาที่มารับปรึกษาจะต้อนรับนักศึกษาหรือผู้มาขอใช้บริการโดยการยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยเบื้อต้นอย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย

Leave a Reply to ภาคภูมิ โฉมงาม Cancel reply

Your email address will not be published.

Website