การเพิ่มประสิทธิิภาพในการปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิิภาพในการปฏิบัติงาน

 1. การถ่ายทอดงานที่ดี ผู้สอนงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นๆ อย่างละเอียด

 2. การบริการที่ดีต้องมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

 3. การสื่อสารกับบุคคลอื่นต้อง ถาม – ตอบ อย่างสุภาพ และทำความเข้าใจในงานที่ผู้ขอใช้บริการ เพื่อทำความเข้าใจทั้งสองฝ่าย

 4. การสอนงานให้มีประสิทธิภาพ จะต้องเล่าขั้นตอนการทำงานเป็นภาพรวมก่อน และเล่าขั้นตอนของแต่ละงานโดยละเอียดเป็นลำดับ เพื่อที่ผู้รับการถ่ายทอดได้จดจำง่ายขึ้น

 5. การบริการที่ดีต้องมีความถูดต้องชัดเจนในการบริการ บางครั้งต้องเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา ติดตามข้อมูลทุกครั้ง หากมีการรับเรื่องในการประสานงานต่อ

 6. เทคนิคบริการที่ดี
  1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  2. บริการรวดเร็ว และถูกต้อง มีความคล่องตัว กระตือรือร้น
  3. สร้างความประทับใจ
  4. เต็มใจและจริงใจในการบริการ
  4. สุภาพ อ่อนโยน

 7. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. ผู้สอนต้องมีความรู้ความเขาใจ อย่างละเอียดต่องานที่ตนเองรับผิดชอบ
  2. ผู้สอนงานต้องเต็มใจที่จะสอนงานผู้อื่น
  3. ผู้สอนงานและผู้ที่ได้รับการสอนต้องไว้ใจกันและกัน

 8. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  1. รู้กระบวนการขั้นตอนการสื่อสาร
  2. ใช้สื่อและภาษาที่ชัดเจน สมบูรณ์ กระทัดรัด ถูกต้อง
  3. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร เช่น ใช้โทรศัพท์ การส่งข้อความ

 9. การบริการที่ดี จะต้อง
  – การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยา อ่อนน้อม
  – การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการตำหนิและนินทา

 10. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  – ต้องมั่นใจกับสิ่งที่จะสอน
  – มีความตั้งใจที่จะสอน
  – เข้าใจในงานที่จะสอน

 11. เทคนิคบริการที่ดี
  – งานบริการจะต้องให้บริการ ด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่าง เต็มเปี่ยม และแสดงออกให้เห็นถึงความเอาใจใส่

  เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  – พูดสั้น กะชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการปรึกษา วางแผนงานมาแล้ว และติดตามผลงาน

 12. I simply want to tell you that I am new to blogging and site-building and certainly loved this web blog. Likely I’m planning to bookmark your blog post . You absolutely have very good stories. Appreciate it for revealing your web-site.

 13. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  – มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำมากขึ้น
  – รู้จักนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  – ผู้สอนต้องรู้สึกเสียสละเวลาในการสอนงานในบางครั้ง

 14. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  – สื่อสารเป็นคำพูด
  – สื่อสารเป็นข้อความ
  – สื่อสารด้วยภาษากาย/ท่าทาง

 15. เทคนิคการบริการที่ดี
  – อันดับแรกเป็นการทักทายของผู้ให้บริการคือ การยิ้มแย้มมีมิตรสัมพันธ์ที่ดี พูดจาทักทายกับผู้มารับบริการด้วย วาจาที่สุภาพและเป็นกันเอง
  – ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการได้ข้อมูลที่ถูกต้องการ และเป็นประโยชน์มากที่สุดและที่สำคัญ ต้องเกิดความพึงพอใจหลังจากได้รับบริการไปแล้ว

 16. เทคนิคการบริการที่ดี
  1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับผู้มาติดต่อ

 17. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  – คนสอนงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตัวเองสอน
  – สามารถตอบคำถามผู้รับการถ่ายทอดได้ดี
  – มีความเต็มใจและพร้อมที่จะสอนงาน

 18. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ให้บริการและเหตุผล มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหมอบหมายงาน ติดตามงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 19. เทคนิคการบริการที่ดี
  – การยิ้ม การพูดจา ใช้น้ำเสียง ที่สุภาพ
  – ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ ผู้ใช้บริการ
  – การให้บริการด้วยความรวดเร็วทันใจ
  – ทิ้งท้ายการให้บริการอย่างหน้าจดจำ

 20. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  – น้ำเสียง คือทัศนคติแสดงความเป็นมิตร
  – ระดับเสียงที่แสดงความอบอุ่น
  – ความเร็วในการพูด ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป
  – การเว้นระยะในการพูด

 21. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  – ผู้สอนงานต้องชี้แจงให้ผู้รับเข้าใจวัตถุประสงค์ในการสอน
  – ผู้ถ่ายทอดงานต้องมีความรู้ความเข้าใจงานอย่างถูกต้อง

 22. เทคนิคการบริการที่ดี
  1. แต่งกายเหมาะสม กาลเทสะ
  2. ยิ้มแย้มแจ่มใส
  3. พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน
  4. รู้จักทักทายผู้อื่นก่อน
  5. มีอารมณ์ที่มั่นคง
  6. การบริการทุกครั้งไม่ว่าการแสดงออก ท่าทาง กริยา มารยาท ต้องให้ผู้รับบริการพึงพอใจ หรือประทับใจ
  7. การบริการออกมาจากใจ

 23. การบริการที่ดี คือการ ค้นหาความต้องการของผู้มารับบริการ ว่าเขาต้องการอะไร รวมถึงผู้ให้บริการต้องเต็มใจที่จะให้บริการทั้งกายและใจ การแต่งกาย การสร้างบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลดีตัวทั้งตนเอง องค์กร และผู้รับบริการ

 24. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  -ผู้ถ่ายทอดต้องมีความรู้ความเข้าใจงานอย่างถูกต้อง
  -ผู้สอนงานต้องมีความเต็มใจให้ความรู้
  -ผู้สอนงานและผูรับต้องมีความเชื่อใจกัน
  -ผู้สอนงานต้องชีแจ้งให้ผู้รับเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน

 25. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ใช้ Flow chart เพื่อสอนงานและกำหนดหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน กำหนด Job description ในแต่ละงานให้ชัดเจนและนำมาประกอบในการสอนหรือถ่ายทอดงานแก่บุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  เทคนิคการบริการที่ดี

 26. เทคนิคการบริการที่ดี
  – สอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ
  – รับเรื่องที่มีผู้มาสอบถามและส่งงานให้ผู้รับผิดชอบ ตามหน้าที่แต่ละบุคคล

 27. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  – สร้างความคุ้นเคย และมีปฏิสัมพันธ์ กับหน่วยงาน บุคคลด้วยเสมอ
  – ปรับตัวให้เข้ากับทุกเหตุการณ์ ใจเย็น ไม่เคลียด หรือโมโหง่าย
  – ติดต่อแล้ว ไม่ควรเร่งรัดสิ่งที่ต้องการ จะสร้างความรำคาญต่อเขา
  – นำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ เพื่อความสะดวก
  – เก็บสำเนาเอกสารต่างๆ ไว้
  – จดจำชื่อบุคคล หน่วยงาน อย่างแม่นยำ
  – มีความรอบรู้ หลักการ เจตคติที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดี มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ของตนเองตัดสินใจ

 28. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  – ต้องมีความรู้เรื่องราวที่จะสอน
  – มึความมุ่งมั่นในการสอนผลสำเร็จ ตั้งใจในการสอน

 29. เทคนิคการบริการที่ดี
  1. แต่งกายเหมาะสมกับกาละเทศะ แต่งการให้สุภาพ
  2. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
  3. กิริยาอ่อนน้อม
  4. มีความกระตือรือร้น
  5. มีปฏิภาณไหวพริบ มึความรอบรู้
  6. มีอารมณ์สุขุม เก็บอารมณ์ให้ได้
  7. พูดชัดเจน ให้เข้าใจง่าย
  8. มีความรับผิดชอบ

 30. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานอย่างละเอียด และเต็มใจที่จะให้ความรู้ยอมสละเวลาเพื่อสอนงาน

 31. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  – ต้องฟังอย่างเข้าใจ
  – ทบทวนความเข้าใจ คือกระบวนการให้ผู้รับสารแสดงความเข้าใจต่อข่าวสารโดยคำพูดของเขาเอง

 32. เทคนิคการบริการที่ดี
  – มีใจรักการบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
  – มีความอดทน เพราะผู้รับบริการบางทีเรื่องมาก

 33. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  มีความเข้าใจในเนื้อหาของงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ และพร้อมที่จะสื่อสารให้กับบุคคบที่ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ชัดเจนให้เข้าใจง่าย

 34. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  – มีหนังสือปฏิบัติงาน แยกเป็นหมวดหมู่
  – มีไฟล์งานที่ผ่านมา
  – มีแบบแผนในการปฏิบัติงาน
  – มีลำดับขั้นตอนตามความสำคัญของงาน

 35. เทคนิคการบริการที่ดี
  มี Service Mind ที่ดีในการให้บริการ มีการอธิบายถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ผู้มาขอรับบริการได้เข้าใจ

 36. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  ต้องทำความเข้าใจกันเรื่องที่จะสือสารให้ชัดเจนก่อนที่จะสื่อสารออกไปให้กับผู้อื่น เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น และสังเกตุว่าคนที่เราสื่อสารด้วยนั้น เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมากน้อยเพียงใด เพื่อให้การสื่อสารนั้นเกิดประสิทธิภาพ

 37. เทคนิคการบริการที่ดี
  ยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาเป็นมิตร อัธยาศัยดี ทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความสบายใจ ตอบคำถามให้ชัดเจน สืบหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตอบคำถาม

 38. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  – มีความชัดเจนในการสื่อสาร ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
  – การใช้ภาษาในการสื่อสารดี เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน
  – การส่งสารให้ผู้ทำงานโดยตรง โดยที่ไม่ผ่านผู้อื่น

 39. เทคนิคการบริการที่ดี
  1. ยิ้มแย้มแจ่มใส
  2. ใช้คำพูดที่ไพเราะสุภาพ
  3. จริงใจ เต็มใจให้บริการ

 40. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  การสื่อสารของเรื่องแต่ละเรื่องควรชัดเจน และมีเอกสารในการทำงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงานเพื่อตรวจสอบงานนั้นว่าสำเร็จหรือไม่

 41. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  สอนเป็นขั้นตอนหรือวิธีให้ลองทำดูที่ละขั้นตอน และจดบันทึกไปด้วย เพื่อสำหรับการทบทวนในภายภาคหน้า และในช่วงเริ่มงาน อาจมีการประกบดูงาน ซึ่งทำให้ผู้เรียนรู้งานสามารถสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันที หรือผู้เรียนรู้งานนั่งสังเกตุการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และจดบันทึกไปด้วย

 42. เทคนิคการบริการที่ดี
  ต้องตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการด้วยการให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องชัดเจน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นที่สามารถทำได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

 43. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  ต้องทำความเข้าใจเรื่องที่จะสื่อสารให้ชัดเจน ซึ่งอาจจะใช้วิธีการพูดคุย ออกคำสั่งเบาเบา บันทึกข้อความข่าวสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอีกครั้ง

 44. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ผู้สอนงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานอย่างละเอียด สามารถตอบคำถามของผู้ฝึกงานได้ และเข้าใจถึงจุดหมายในการทำงาน

 45. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ควรทราบก่อนว่าตนเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใด และมีความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด และยังมีใครอีกที่ทราบในเรื่องเดียวกันนี้
  ควรให้เวลากับคนที่เราสอนงานให้เขาได้ลองทำด้วยตัวเอง จนกว่าจะทำเป็นจริงๆ แล้วค่อยปล่อยให้เขาทำเอง
  เปิดโอกาสให้เขาสอบถามได้ตลอดเวลา
  อย่ามองว่าคนที่เราสอนงานเป็นคนโง่ เพราะเขาเพียงแค่ไมรู้เท่านั้น
  สอนงานให้เขาอย่างเต็มที่ ตามศักยภาพของเราเอง
  มีความเมตตากรุณาในการสอนงาน

 46. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  เข้าใจในสิ่งที่เราจะสอน
  ตั้งใจ และมั่นใจในสิ่งที่เราจะทำ
  อดทนต่อการสอนงานที่จสอนได้

 47. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  การสื่อสาร การใช้คำพูดให้ชัดเจน และบางครั้งอาจจะรวมไปถึงต้องศึกษาถึงตัวบุคคลว่า ลักษณะแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร รับข้อมูลไหนได้บ้าง และนิสัยเป็นอย่างไร
  บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกันพลาดและอาจเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น

 48. เทคนิคการถ่ายทอดงาน/สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ผู้สอนงานและผู้ฝึกงานต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
  ผู้สอนงานต้องเต็มใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 49. เทคนิคการบริการที่ดี
  รวดเร็ว ฉับไว ชัดเจน และจิตใจพร้อมให้บริการ

 50. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
  พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำ เรียบเรียงเรื่องที่จะสื่อสารได้ดี มีใจความสำคัญครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Website