การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

ความเห็นของหัวข้อ “การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

 1. ลำดับความสำคัญของงานเนื่องจากในแต่ละวันจะได้รับมอบหมายทั้งที่เป็นส่วนงานรับผิดชอบและงานที่อื่น เมื่อเรียงความสำคัญแล้วจะต้องหาผู้ช่วยที่คิดว่าบุคคลนั้นมีความสามารถจะช่วยเราได้ มีอุปกรณ์ที่พร้อมทำงานอยู่เสมอ จัดบันทึกงานที่จะภายในวันนี้ ห้ามค้างงานเด็ดขาดเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะมีงานมากหรือน้อย อย่าให้เป็นดินพอกหางหมู ค้นหาความรู้จากสิ่งรอบข้าง เช่น อินเตอร์เน็ต ผู้บริหาร หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงาน ต้องอดทนเป็นสำคัญ ต่อให้ต้องทำงานดึกแค่ไหน ให้มองว่างานคือชีวิตเป็นสิ่งที่เราหวงและรัก คิดค้นแบบฟอร์มใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ อย่าเลือกงาน ไม่ว่างานที่รับมอบหมายมาจะทำไม่เราก็ต้องตอบว่าทำได้ และมาหาวิธีการทำเพื่อมิให้ผู้บังคับบัญชาต้องหนักใจ ที่สำคัญต้องทำงานให้ทันกำหนดระยะเวลา ให้ตระหนักว่างานทุกชิ้นสำคัญหมด

 2. คติประจำใจในการทำงาน
  ทุกครั้งที่ท้อแท้ให้หันมามองรอยยิ้มของครอบครัว มันทำให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาแค่ไหน

 3. “ทุกครั้งที่ท้อแท้ให้หันมามองรอยยิ้มของครอบครัว มันทำให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาแค่ไหน”

 4. ทำงานให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด ทำให้สุดความสามารถที่มี่ ใครจะว่าดีไม่ดีก็ไม่เสียใจ

 5. บริการด้วยใจ คือการให้บริการด้วยท่าทียิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจที่จะตอบปัญหาหรือข้อซักถามด้วยสีหน้าที่เป็นมิตร คิดว่าบุคคลที่มาติดต่อเราหรือผู้มาขอใช้บริการเป็นเสมือนญาติมิตร หรือคิดเสมอว่า “หากเราอยากให้เขาปฏิบัติอย่างไรกับเรา เราก็จงปฏิบัติอย่างนั้นกับเขา”

 6. มีปัญหาในการร่างหนังสือราชการ
  ความรู้ความเข้าใจของเรายังมีไม่มากพอ ลำดับคำพูดเรียงให้เป็นประโยคที่สวยงามไม่ได้ หนูอยากให้มาการจัดอบรมนะคะ

 7. ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และพยายามให้สำเร็จ รวมถึงพึ่งตัวเองให้มากเพราะว่าเพื่อนบางคนไม่ช่วย หากเรารอพึ่งคนอื่นจะทำให้เสียงาน ใส่ใจรักงานที่ทำให้มาก ๆ แล้วจะมีพลังในการทำงาน อดทนกับงานให้มาก ๆ

 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจต่อบุคคลอื่น รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายโดยวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน มีการพัฒนาตนเองและหาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เสมอ ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีภาวะผู้นำสามารถตัดสินใจได้ มีความอดทน ระงับอารมณ์ สนุกกับงาน ทำงานให้มีความสุข คิดบวก คิดในแง่ดี คิดดีกับผู้อื่น

 9. ความร่วมมือร่วมใจภายในแผนก มีการวางแผนที่ดี มีความตั้งใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักเสียสละ และเรียงลำดับความสำคัญของงาน

 10. มีความสามัคคีในกลุ่มของงาน ช่วงเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน

 11. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่ทำความฝันให้เป็นความจริงได้อยู่เสมอ

 12. วางแผนการทำงาน ลำดับความสำคัญของงาน ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามภาระงานมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน คิดในแง่บวกกับสิ่งรอบตัว อดทนอดกลั้นกับสิ่งต่าง ๆ

 13. งานหนักก็แค่อดทน งานล้นก็ต้องสู้ไว้ ท้อแท้ ก็หากำลังใจ เมื่อทุกอย่างผ่านไป หัวใจก็เบิกบาญ

 14. รู้จักวางแผนในการทำงานและมีการทบทวนการทำงานทุกครั้งหลังจากที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเรื่องตลอดจนมีการทำงานให้มีความสนุกสนาน

 15. การร่างหนังสือราชการ
  – แบบฟอร์มที่ไม่แน่นอน
  – ขาดความรู้ความเข้าใจในกประเภทหนังสือต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
  – กระบวนการชั้นตอนการนำเสนองาน
  – การเว้นวรรค การจัดหน้ากระดาษแบบฟอร์ม
  – การใช้คำลงท้าย
  – การเขียนเนื้อหา ข้อความข้างใน ว่าต้องเขียนแบบไหน
  – การจัดเก็บเอกสาร

 16. จัดลำดับขั้นตอนการทำงานที่มีความสำคัญของงานและความเร่งด่วนของงาน ความคิดเชิงบวก การทำงานที่คิดเชิงบวกกับสถานการณ์ในการทำงานและบุคคลรอบข้างหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำงานเสร็จตามกำหนดแบบแผนที่กำหนดไว้

 17. ศึกษาข้อมูลของงาน ติดต่องาน หาข้อมูลในการทำงานแบบ 360 องศา เรียงลำดับการทำงานถึงความสำคัญและเวลาของงาน ถ่ายทอดงานอย่างครบถ้วน

 18. ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ เข้าถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน ดำเนินการตามระเบียบที่ได้วางไว้ ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินไปแล้วว่ามีผลอย่างไร และนำผลที่ได้มาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

 19. ปัณหาการร่างหนังสือราชการคือ
  – แบบฟอร์ม เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้สับสน
  – ประโยคของข้อความ บางทีอาจแต่งเยิ้นเย้อยาวเกินไป หาสาระไม่มี บางทีก็สั้นเกินไป จนไม่ได้ใจความ

 20. ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรค มนุษย์ก็จะไม่รู้จักอีกคำที่เรียกว่าพยายาม

 21. มีคนมาติดต่อ ยิ้มให้ ถ้าเขาโวยวาย อดทนยิ้มไว้ ซ่อนความรู้สึกข้างใน รับเรื่องมา ทำทันทีด้วยใจ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ขอโทษทุกครั้งที่ทำพลาดจริงๆ มี service mild ที่ดี

 22. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอบน้อมให้ความเคารพผู้ใหญ่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 23. การให้บริการด้วยใจ คือทำหน้าที่ของเราด้วยใจ ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่แค่ทำเพราะหน้าที่ เพราะบางครั้งต้องมี การเสียสละทำเกินหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ถ้าเราทำด้วยใจ อย่างน้อยเราจะเกิดความภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำ และมีความสุขกับงานที่ทำ

 24. เต็มที่กับงานที่ทำ ยิ้มรับปัญหา/แก้ไขได้ทันท่วงที ถ้าไม่สามารถทำได้ควรหาผู้เชี่ยวชาญให้ดูแลแทน

 25. Service Mind รอยยิ้มที่ประทับใจ ให้ความสนใจกับผู้ที่มาติดต่อ น้ำเสียงที่เป็นมิตร พร้อมช่วยเหลือ จงมีน้ำใจกับทุกคน

 26. การบริการด้วยความเต็มใจ สามารถบริการหรือตอบสนองให้ผู้ใช้บริการไปสู่ความสำเร็จและความต้องการได้

 27. การบริการอย่างจริงใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เข้าถึงได้ง่าย

 28. ปัญหาการร่างหนังสือราชการ
  – ด้านหัวหน้างาน อาจเขียนมาให้แต่เข้าใจคนเดียว ไม่ได้มองถึงผู้พิมพ์ จะเข้าใจหรือไม่
  – ผู้ร่างอาจจะไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการร่างหนังสือ ขาดการพัฒนา
  – การพิมพ์งานก็เกิดปัญหาทำให้การจัดวรรคตอนไม่ถูกต้อง
  – ตัวผู้ร่างไม่ใส่ใจในการร่างหนังสือและไม่ถามขณะที่เกิดปัญหาในการร่าง
  – องค์กรควรสนับสนุนให้ งบประมาณ ในการจัดโครงการอบรมด้านการเขียนหนังสือราชการการโต้ตอบ และการบันทึกรายงานการประชุมให้บุคลากรเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาตนเอเพิ่มพูนความรู้
  – ได้รับคำสั่งร่างหนังสือก็ปล่อยเวลาผ่านไป ทำให้เกิดความล่าช้า และอาจเสียหายได้

  • จะจัดทำเป็นคู่มือให้นะคะ

 29. ทำงานด้วยความตั้งใจ หมั่นหาความรู้เสมอ ลำดับความสำคัญของงานและกำหนดช่วงเวลาใช้ชัดเจนทำตามกำหนดให้เสร็จ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ “ใส่ใจทำงาน มุ่งมั่นพัฒนา”

 30. คติประจำใจในการทำงาน
  1.วันที่แย่มักทำให้ฉันแกร่งขึ้น
  2.ไม่มีใครแย่ไปซะทุกวัน อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ แล้วจะดีเอง

 31. จัดลำดับขั้นตอนในการทำงาน งานที่ได้รับว่าอันไหนสำคัญโดยเรียงลำดับงานด่วนงานก่อนหลัง มีความอดทนในการทำงาน เรียนรู้งานอยู่เสมอ นำจุดด้วย จุดแข็ง ข้อบกพร่องของตนเองมาปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ เครียงานให้เสร็จในแต่ละวัน ไม่ดินพอกหางหมู

 32. ปัญหาการร่างหนังสือราชการคือ
  ปัญหาและรูปแบบหนังสือ การใช้คำ การเว้นวรรค รูปแบบการใช้หนังสือภายใน และภายนอก

 33. เมื่อเราไม่ได้เกิดมาพร้อมต้นทุนที่ดีเหมือนคนอื่นๆ มีสิ่งเดียวที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คือความพยายาม

 34. – เรียบเรียงคำพูดภาษาราชการไม่ถูกต้อง
  – การเว้นวรรคประโยค
  – กั้นหน้ากั้นหลัง
  – ขนาดของตราครุฑ

 35. คติประจำใจสำหรับการทำงาน
  จงเป็นผู้พยายามแก้ปัญหา ในขณะที่ผู้อื่นพยายามแก้ตัว

 36. – ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนหนงสือราชการ
  – รูปแบบในการย่อหน้า วรรค ยังผิดๆ อยู่บ้าง
  – การใช้คำในการร่างหนังสือ
  – แบบฟอร์มในการเขียนหนังสือราชการยังใช้ไม่ค่อยถูก
  -ถ้าไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่จะร่างหนังสือ ทำให้การร่างหนังสือเป็นไปได้ยาก

 37. คติประจำใจในการทำงานของข้าพเจ้าคือ
  การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่น แต่เพราะตัวเราเองเท่านั้น

 38. เมื่อรับงานมาจะต้องลำดับขั้นตอนว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ลงมือทำงานตามขั้นตอนนั้นให้เรียบร้อยโดยไม่ค้างงานในแต่ละครั้ง

 39. เรียงลำดับความสำคัญ มาก – น้อย ไม่ค้างงาน หาความรู้เพิ่มเติม และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตเพื่อที่จะเดินตามในสิ่งที่ตั้งเปาหมายไว้ ให้ความสำคัญต่อตัวเองและเวลา รู้จักอดทนต่อสิ่งรอบข้างและทำงานอย่างมีสติ เคารพผู้ใหญ่ ให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน พัฒนาตนเองและคิดบวกเสมอ

 40. เรียงลำดับความสำคัญของงานว่างานไหนควรทำก่อนถ้ามีงานเร่งด่วนต้องทำงานด่วนก่อน มีความขยันหมั่นเพียร อดทนต่องานที่ทำ พัฒนาตนเองหาวิธีการทำงานให้รวดเร็วขึ้น รักงานที่ทำ ทำแล้วมีความสุขกับงาน

 41. ถ่ายทอดข้อมูลการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยิ้มแย้ม

 42. การให้ความสำคัญกับบุคคลที่เข้ามาขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือด้วยการพูดจาที่ดี ไพเราะน่าฟัง รับฟังคำชี้แนะ ตักเตือน หรือคำติชมด้วยกริยาที่นิ่งสงบ และนำไปดำเนินการแก้ไข ตอบคำถามกับเรื่องที่ผู้อื่นสงสัยได้ หรือถ้าไม่แน่ใจก็จะต้องสอบถามผู้รู้ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม

 43. คือการสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการพอใจสูงสุด

 44. อันดับแรกต้องมีใจรักด้านบริการ ถ้าทำออกมาด้วยใจ งานทุกอย่างก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดี

 45. คือการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ และพร้อมปฏิบัติงานได้เสมอ ไม่ว่าจะมีปัญหาติดขัดในบางขั้นตอน หรือกับบางส่วนงาน เราก็จะพยายามสอบถามผู้ที่รู้ถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งในการทำงานด้านบริการ เราควรจะต้องใจเย็น อารมย์เย็น เพราะต้องประสานงานกับคนหลายประเภท แม้จะมีบางครั้งที่เรารู้สึกไม่พอใจก็ตาม

 46. มีความเป็นระเบียบวินัยในการทำงาน มีความอดทนในทุกสถานการณ์ เก็บความลับเก่ง มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ตรงต่อเวลา หนักเอาเบาสู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว

 47. ต้องสนุกกับงานที่ทำ เพราะถ้าเราทำงานด้วยความสนุกเราจะมีแรงขับเคลื่อนในการพยายามทำงานออกมาให้ดีและประสบความสำเร็จ ต้องใส่ใจ จิงจังกับงาน เพียรพยายาม มีความเชื่อมั่นในหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ที่สำคัญคือเชื่อมั่นในตนเองเสมอ เพราะจะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำและสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ คือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทำงาน เราจะเจอคนหลายรูปแบบ สังคมใหม่ สิ่งที่ต้องทำคือการปรับตัวอาจมีเพิ่มหรือลดพฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่าง เพื่อให้เข้ากับสังคมในที่ทำงานได้ และควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักหน้าที่ของตัวเอง

 48. มีทัศนคติบวก มองโลกในแง่ดี มีความอดทน สุภาพ ตรงต่อเวลา ทำงานอย่างมืออาชีพ มีการฝึกฝนการทำงานอยู่เสมอ

 49. การทำงานที่ดีไม่ควรหาศรัตรูในที่ทำงานเพราะจะทำให้หมางใจกัน และทำให้งานที่จะต้องติดต่อกันไม่มีประสิทธิภาพ

 50. ทำด้วยความเต็มใจ ทำด้วยความรวดเร็ว ทำถูกต้อง ทำให้ผู้รับบริการมีความสุข

 51. ยิ้มรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ต้องคิดว่าจะผ่านไปให้ได้ ให้เกียรติต่องานที่ทำ หรือต่อองค์กร รวมถึงผู้ร่วมงาน รู้จักอดทนต่อสิ่งรอบข้าง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

 52. มีจิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ขณะให้บริการอย่ารับประทานอาหาร แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความรวดเร็วทันเวลากับงาน

 53. การบริการด้วยรอยยิ้ม พูดจาสุภาพอ่อนโยน มีความอดทน ให้คำตอบที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการ (ตอบโจทย์ผู้รับบริการ)

 54. ตั้งใจ ใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย ลำดับความสำคัญของงานก่อนปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

 55. เมื่อได้รับมอบหมายงานจะดำเนินการลำดับขั้นตอนการทำงานว่าต้องเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อน และตั้งใจทำงานให้เต็มที่

 56. ซื่อสัตย์ต่องานทำ ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 57. ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงเวลา

 58. ความอดทนคือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

 59. การร่างหนังสือราชการ
  – การวางตำแหน่งผิด โครงร่างผิด
  – การวางตราครุฑผิดตำแหน่ง
  – การย่อหน้าผิด เคาระวรรค ฟอนต์
  – ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ ในการเขียนจดหมาย

 60. การทำงานด้วยใจ First Impression ความประทับใจเมื่อแรกพบ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ช่วยเหลือให้ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ โดยไม่ปฏิเสธ แบบไม่รู้เรื่อง แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ แต่ยินดีให้บริการ หรือประสานงานให้ด้วยใจบริการทำให้รู้สึกดีทั้งคนรับและคนให้ด้วยใจจริง ๆ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก สนับสนุนด้วยไม่ตรีจิต ต้องการให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ สร้างบรรยากาศในการทำงาน เมื่อมีความรู้สึกดีการบริการที่ดีก็ออกมาจากใจ ทั้งวาจา กาย เริ่มต้นทักทาย ก่อน ด้วยความเป็นมิตร ช่วยประสานงานให้ได้ทุกจุด น้อมรับคำติชมด้วยใจ พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้บริการมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการประกันคุณภาพ

 61. ทำวันละนิด ดีกว่าคิดว่าจะทำ

 62. ปิดหู ปิดตา ปิดปาก เปิดใจ

 63. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว

 64. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

 65. สติมาปัญญาเกิด

 66. คติประจำใจในการทำงานคือ บริการด้วยใจ

 67. สู้และอดทนเพื่อครอบครัว

 68. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเราจะสามารถถ่ายทอดความถูกต้องแม่นยำ ให้กับผู้ที่มาขอใช้บริการ และทำงานด้วยใจรักมากกว่าคำว่าทำงานตามเงินเดือน

 69. ผู้ให้บริการ บริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ บริการด้วยความซื่อสัตย์ พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน แต่งกายเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้ผู้บริการประทับใจ

 70. ไม่ว่างานที่ทำจะชอบหรือไม่ชอบ จะทำให้เต็มความสามารถทำให้ดีที่สุด งานออกมาดีที่สุด แม้งานที่ทำเต็มความสามารถ สุดความสามารถจะไม่มีใครนำไปใช้ หรือไม่มีคุณค่า ก็จะทำงานนั้นให้เต็มที่ รับงานแบบไหนก็จะทำงานให้เป็นแบบนั้นออกมา งานบางงานเราอาจจะไม่รู้หรืออาจมีความรู้น้อย ก็จะพยายามหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อาจสอบถามจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ให้เกิดความเข้าใจในงานนั้น เมื่อเข้าใจแล้วก็จะทำให้สนุกกับการทำงาน เปลี่ยนความชังเป็นความชอบก่อนทำงานเพราะถ้าทำด้วยใจที่เป็นอคติงานนั้นก็จะออกมาตามความรู้สึก นำคำติชม ที่ทำให้งานประสบความสำเร็จมาปรับปรุง ส่วนคำนินทาว่าร้าย “ช่างมัน” ร่วมมือทำงานแม้จะมีคนช่วยทำหรือไม่ช่วยทำก็ตาม เริ่มทำงานจากง่ายไปยาก หากใช้ระยะเวลาเท่ากัน ทำงานให้เสร็จไปทีละงาน หากเจอปัญหา กำหนดเวลาแต่ละงานก่อนการวันส่งจริง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่ง มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดี หลังจากมีการประชุมหรืออบรมควรมีการบอกต่อ มีบรรยากาศการทำงานที่ผู้ทำงาน ทำแล้วมีความสุข การทำงานแบบหางทำหัวก็ทำ หัวทำหางก็ทำ

 71. สะสม เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น มีการวางแผนงานในการทำงาน ฝึกฝน ทดลอง พยายามลองผิดลองถูกหลาย ๆ วิธีในการหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด จากประสบการณ์ทำงานที่ผิดพลาด ขอคำแนะนำจากผู้อื่นหรือผู้บังคับบัญชา จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผู้ที่มากประสบการณ์

 72. จัดลำดับความสำคัญของงาน เช่น งานด่วน งานประจำ (Routine) งานสำคัญ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หากมีงานแทรกให้ทำงานแทรกก่อน (ในกรณีงานด่วน) ทำงานด้วยสติ สมาธิ ความตั้งใจ ตั้งเป้าหมายในทำงาน 1 วันว่าควรจะทำงานให้บรรลุผลมากน้อยแค่ไหน (แล้ววิธีการจะมาเอง) รู้จักสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพ

 73. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานที่ได้รับ คิดหาวิธีการที่จะทำให้งานถูกต้องและประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญกับงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมาย

 74. คติประจำใจในการทำงาน
  คือ ชีวิตของการทำงานมอบให้จักรพงษ์ด้วยใจ

 75. คติประจำใจคือ
  การกระทำย่อมสำคัญกว่าคำพูด

 76. การบริการด้วยใจคือ
  ให้การดูแลผู้เข้ารับการบริการอย่างเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่ว่าจะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษา
  ใส่ใจในรายะเอียดของงาน คอยติดตามผล สอบถามความต้องการของผู้เข้ารับบริการ
  ใช้ความเห็นอกเห็นใจผู้เข้ารับบริการ ว่าผู้ป่วยบางคนมีสภาวะร่างกายและจิตใจต่างจากสภาวะปกติ ควรให้คำพูดที่สุภาพ อ่อนโยน ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ชวนให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย
  ให้การบริการด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยใจที่พร้อมและยินดีที่จะดูแลและให้บริการเต็มร้อย

 77. ปัญหาในการร่างหนังสือราชการ
  – แบบฟอร์มที่แน่นอน
  – การใช้คำที่ถูกต้องในการเขียนหนังสือ
  – ผู้มีอำนาจเซ็นหนังสือออกทั้งภายในและภายนอก

 78. ปัญหาในการร่างหนังสือราชการ
  – ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแบบฟอร์มที่ถูกต้องและการใช้ถ้อยคำระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
  – ขาดความรู้ความเข้าใจว่าหนังสือราชการถึงหน่วยงานหนึ่งๆ ต้องผ่านแผนกใดบ้าง (กรณีต้องผ่านหลายๆแผนก)

 79. ปัญหาในการร่างหนังสือราชการคือ
  – ข้อความกระทัดรัด ได้ใจความ
  – ใช้ถ้อยคำเป็นภาษาราชการ
  – หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่เป็นคำซ้ำซ้อน คำฟุ่มเฟือย
  – ใช้อักขระ ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง
  – ไม่ใช้คำที่เป็นโฆษณา
  – ภาษาในการใช้หนังสือราชการ
  – ใช้ถ้อยคำปฏิเสธโดยใช้ภาษาที่นุ่มนวล รื่นหู
  – อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

 80. การบริการด้วยใจคือ
  การที่แต่ละคนจะทำหน้าที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ดีแค่ไหน จะต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
  เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่นเวลาเราไปใช้บริการที่หน่วยงานอื่น เราอยากให้เขาบริการเราดีแค่ไหน เราก็ต้องบริการคนที่มาใช้บริการเราให้ดีแบบนั้น เป็นคุณธรรม เรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบที่ดีในการบริการด้วยใจ และสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น

 81. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า มีการอธิบายและการตอบคำถามของลูกค้าได้เป็นอย่างดี คล่องแคล่ว
  สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า มีการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่ลูกค้าถามอย่างมีเหตุผล

 82. การบริการด้วยใจคือ
  การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการบริการที่ทำด้วยใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
  ก็ต้องบริการ

  ใส่ใจ กระตือรือร้น เมื่อมีต้องการ ยินดีการแสดงออกด้วยใบหน้า กริยาท่าทาง มีเทคนิค เมื่อมีคนใช้งานหรือขอร้อง ขอความช่วยเหลือ จะไม่ปฏิเสธ จะตอบคำแรกคือ ได้คะ รอสักครู่นะคะ แล้วก็แจ้งกลับ
  กับผู้ใช้บริการ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น

 83. การบริการด้วยใจ
  – เอาใจใส่ในงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมาย พยายามอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหาเท่าที่จะสามารถทำได้
  – เอาใจเขามาใส่ใจเรา

 84. ยิ้มรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ต้องคิดว่าจะผ่านไปให้ได้
  ให้เกียรติต่องานที่ทำ หรือต่อองค์กร รวมถึงผู้ร่วมงาน
  รู้จักอดทนต่อสิ่งรอบข้าง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

 85. การที่แต่ละคนจะทำหน้าที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ดีแค่ไหน จะต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่นเวลาเราไปใช้บริการที่หน่วยงานอื่น เราอยากให้เขาบริการเราดีแค่ไหน เราก็ต้องบริการคนที่มาใช้บริการเราให้ดีแบบนั้น เป็นคุณธรรม เรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีในการบริการด้วยใจ และสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น

 86. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ มีการอธิบายและการตอบคำถามของลูกค้าได้เป็นอย่างดี คล่องแคล่ว สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า มีการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่ลูกค้าถามอย่างมีเหตุผล

 87. การทำงานให้มีประสิทธิภาพ การรู้จักจดบันทึกสิ่งที่จะทำในแต่ละวันไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการลืม

 88. ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่า อุปสรรค มนุษย์ก็จะไม่รู้จักอีกคำที่เรียกว่า ความพยายาม

 89. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

 90. จงขยันให้สุดๆ จนคนรอบข้างรู้สึกว่า ตัวเองกำลังเกียจคร้าน

 91. เกิดเป็นคนทำดีไม่ได้ก็อายลิง

 92. ใช้ใจซิเวลาทำงาน ใช้ใจซิเวลาเข้าหาคน ยิ้มหน่อยซิเราทำงานคือการให้บริการคน

 93. ปัญหาการร่างหนังสือราชการ
  – คำ / ประโยคที่ใช้
  – ไม่ชำนาญในการจัดทำหนังสือราชการ (ขาดความชำนาญ)
  – ผู้บริหารในการลงนามของหนังสือราชการ
  – ส่วนท้ายของหนังสือราชการ “จึงเรียนมาเพื่อ………”
  – แบบฟอร์มหนังสือราชการภายในหน่วยงาน

 94. การร่างหนังสือราชการของข้าพเจ้ามีปัญหาดังนี้
  – ร่างออกมาได้ไม่สละสลวย
  – การเคาะ เว้นวรรค
  – เนื้อหาที่ร่างมีความวกวน
  – ใส่เลขไทยผสมเลขอารบิก
  – สะกดคำผิด (ภาษาไทยไม่แข็งแรง)
  – กำลังในการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ละคณะทำมาในแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

 95. ปัญหาเรื่องการร่างหนังสือราชการ
  – การแบ่งวรรคของประโยค
  – ส่วนราชการ/หัวเรื่อง ควรเป็นตัวหนาหรือบาง
  – การเคาะวรรคของย่อหน้า และชื่อผู้ลงนาม ระยะ วัน/เดือน/ปี กี่เคาะวรรคถึงจะถูกต้องเหมาะสม
  – ครุฑของบันทึกข้อความ ควรเป็นลักษณะแบบไหน
  – การพับหนังสือราชการ

 96. เรื่องการร่างหนังสือราชการ
  – ย่อหน้า เว้นวรรค และใช้คำไม่ถูกต้อง เช่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
  – ความมีรูปแบบ และคำพูดที่ชัดเจน ตัวอย่างต่างๆที่ถูกต้อง

 97. ปัญหาการร่างหนังสือราชการคือ
  – การย่อหน้า การเว้นวรรค และการจัดรูปแบบหน้า
  – การใช้คำในการลงท้าย เช่น จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ว่าควรใช้กับกรณีใด
  – ขาดความแม่นยำ และการตรวจสอบ จึงมีการผิดพลาดบ่อย ทั้งเรื่องการพิมพ์ผิด และรูปแบบข้อความ

 98. การบริการด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดเสมอว่าถ้าเราประสบปัญหาในแบบเดียวกัน เราต้องต้องการอะไรช่วยแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยความเต็มใจ และยิ้มแย้ม คิดว่าปัญหาที่เขามาปรึกษาคือปัญหาของเรา หากเจอสิ่งที่ไม่รู้ก็ช่วยหาคำตอบ จนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้ทุกอย่างตามความต้องการ

 99. การบริการด้วยใจ คือการบริการที่ไม่คิดผลตอบแทนหรือหน้าที่รับผิดชอบ แต่เป็นการบริการที่ไม่หวังผลใดๆ ทั้งสิ้น แต่เราให้บิรการด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถของเราที่เราจะให้บริการกับผู้ขอใช้บริการได้ ถึงแม้ว่า มันจะไม่ใช่งานที่เราจะต้องทำ แต่เรามีความสามารถเราก็ควรจะช่วยเหลือให้บริการแก่ผู้ขอใช้ เช่นการปฏิบัติ
  1. ให้บริการเกินความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะเกิดเป็นความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ
  2. ให้บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้น หรือสถานทางสังคม
  3. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส คำพูดสุภาพ และเป็นกันเอง

 100. • ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  • อธิบายหรือให้บริการด้วยใจ
  • มีสัมมาคารวะ
  • รู้จักเขา รู้จักเรา (เอาใจเขามาใส่ใจเรา)
  • ทำงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเท่าเทียมกัน

 101. – ยิ้มแย้มแจ่มใส
  – มีความกระตือรือร้น
  – พูดจาไพเราะ ใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
  – ให้บริการด้วยความเต็มใจ สนใจ ใส่ใจ

 102. -มีใจรักในการบริการ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
  -รู้จักใจเขาใจเราในการบริการ
  -พูดจาไพเราะอ่อนหวาน แสดงกริยามารยาทที่ดีในการให้บริการ

 103. ปัญหาการร่างหนังสือราชการ
  – ผู้ใช้งานไม่มีความเข้าใจในการทำหนังสือราชการจริงๆ
  – หนังสือราชการควรใช้ฟอนท์ใด ขนาดเท่าไหร่ เว้นวรรค์ หนาแค่ไหน กั้นหน้ากั้นหลัง มาตรฐานในการใช้งาน คำพูดกับคำเขียนราชการ โปรแกรมแต่ละเวอร์ชั่น รูปแบบฟอร์ม เรียนใคร ก่อน/หลัง
  – เมื่อผุ้ใช้งานทำไม่ถูกต้องทำให้มีผลต้องแก้ไข งานล่าช้า กระทบไปในด้านอื่นๆ

 104. – ขนาดของตราครุฑ
  – การเว้นวรรคประโยค
  – กั้นหน้ากั้นหลัง
  – เรียบเรียงคำพูด ภาษาราชการไม่ถูกต้อง

 105. – การใช้ศัพท์ทางราชการ
  – การใช้แบบฟอร์มที่ไม่ตรง
  – การเว้นวรรค ย่อหน้าไม่ถูกต้อง

 106. – รูปแบบฟอนต์ กั้นหน้ากั้นหลัง ไม่คอยเท่ากัน
  – ขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาราชการ/หนังสือราชการ
  – คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
  – ความเร่งรีบของเอกสาร

 107. – ขาดความเข้าใจในการใช้ภาษาทางราชการ
  – ขาดความเข้าใจเรื่องรูปแบบของหนังสือราชการแต่ละประเภท รวมทั้งเรื่องการเว้นบรรทัด เว้นวรรค ระยะของกระดาษ
  – การใช้คำขึ้นต้น คำลงท้าย

 108. รื่นรมย์ให้ได้เสียก่อนแล้วความราบรื่นจะตามมา

 109. หากเกิดปัญหาในการทำหรือมีอุปสรรคท้อใจทำให้คิดมาก “ช่างมัน”

 110. อย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปยกให้ใคร อย่ายกสิ่งที่มีค่าที่สุดให้ใครดูแล เพราะไม่มีใครดูแลได้ดีกว่าตัวเราเอง

 111. สิ่งที่ทำอธิบายตัวตนได้ดีกว่าคำพูด

 112. คนทำดี ย่อมได้รับแต่สิ่งดีๆตอบแทน

 113. บริการด้วยความจริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้ความเป็นกันเอง
  ให้คำแนะนำช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้มาติดต่อต้องการ

 114. บริการด้วยใจ คือการทำงานให้เต็มที่ด้วยจิตใจ กริยา ะูดจาให้สุภาพ มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการทำงานแต่ละหน่วยงาน

 115. ให้คำตอบที่ถูกต้องกับผู้ที่มาใช้บริการ
  ยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 116. ยินดีและพร้อมให้บริการและตอบคำถาม เมื่อนักสึกษา หรือเจ้าหน้าที่และอาจารย์พบข้อสงสัยในการใช้บริการ

 117. การบริการด้วยใจ
  สอดคล้องกับความต้องการของผู้มารรับบริการ
  ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ
  ปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน
  การให้บริการที่รวดเร็ว
  ไม่ก่อผลเสียหายแก่ผู้รับบริการ

 118. ตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะเข้างาน เข้าประชุม เข้าร่วมโครงการ ให้ความสำคัญต่องานทุกงาน

 119. ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง และนำมาแก้ไขอยู่เสมอ

 120. อย่าทำงานเพื่อเอาหน้า ให้ทำงานเพื่องานจริงๆ

 121. การบริการด้วยใจคือ
  • เต็มใจในการให้บริการ
  • ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
  • ใช้น้ำเสียง ให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
  • พูดจาชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย

 122. การบริการด้วยใจคือ
  ยิ้มแย้มเวลาที่มีคนมาติดต่อ
  เก็บอารมณ์ เมื่อไม่พอใจอะไร

 123. บริการด้วยรอยยิ้ม สอบถามความต้องการของผุ้มาใช้บริการ และบริการด้วยความเต็มใจ มีความสุขกับงานที่ทำ

 124. มีความรักในหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเต็มใจให้บริการ มีความสุขในการให้บริการ ไม่แสดงสีหน้าที่ไม่ดี ถึงแม้จะไม่พอใจก็ตาม

 125. ผู้ให้บริการ บริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ บริการด้วยความซื่อสัตย์ พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน แต่งกายเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้ผู้บริการประทับใจ

 126. ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย

 127. ล้มเหลวเรื่องวางแผนเท่ากับวางแผนจะล้มเหลว

 128. ทำใจให้กว้างแล้วทุกอย่างจะเล็กลง

 129. หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูกทำอะไรผิดไปบ้าง

 130. ปัญหาการร่างหนังสือราชการคือ
  – ความรู้ยังไม่เพียงพอ
  – การเรียบเรียงข้อความ
  – มาตรฐานแต่ละแผนกไม่เหมือนกัน เช่นครุฑแต่ละแผนกไม่เท่ากัน
  – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องไม่สอดคล้องกัน

 131. ปัญหาการร่างหนังสือราชการ
  – แบบฟอร์มหนังสือราชการ
  – การอบรมมีน้อยในการเชียนหนังสือราชการ
  – การใช้ภาษาราชการที่เป็นคำศัพท์
  – ความเข้าใจและความรู้พื้นฐานของบุคคลแตกต่างกัน

 132. ปัญหาการร่างหนังสือราชการคือ
  – การใช้คำในการสื่อสาร ไม่เข้าใจหลักในการเขียนหนังสือราชการในแต่ละวรรค /ไม่เข้าใจ
  – ไม่ทราบปัญหา ประเด็นสำคัญของปัญหาที่แท้จริง ทำให้ไม่สามารถเรียบเรียงเป็นคำที่จะสื่อสารได้
  – ไม่ทราบรูปแบบของหนังสือราชการ ว่ามีกี่ประเภท และใช้อย่างไร
  – ในปัจจุบัน การพิมพ์เอกสารบน Microsoft Word การกดปุ่ม Enter จะเว้นวรรคมากกว่าเดิม (ลักษณะจะเป็นเหมือน Program Macromedia Dreamwaver) = การกดปุ่ม enter จะเว้นช่องว่างมากกว่า Shift + enter
  – การกั้นหน้า กั้นหลัง การเลือกใช้ฟอนต์ ในการพิมพ์หนังสือราชการรวมถึงการใช้เลขไทย หรือเลขอารบิก ในการร่างหนังสือราชการ ขาดความเข้าใจที่แท้จริง

 133. – ยังใช้คำพูดหรือถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องในหนังสือ
  – ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง
  – ยังไม่ทราบรูปแบบของหนังสือราชการที่ถูกต้อง

 134. – การใช้คำศัพท์ (ราชการ) ทางการมีความซับซ้อน
  – แบบฟอร์มไม่นิ่ง
  – การเสนอเซ็น ขั้นตอนจากไหนไปไหน
  – บางทีเสนอไปแล้ว ไม่ถูก/ปรับแก้ เสียเวลา

 135. การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จ แต่ต้องทำงานให้มีคุณภาพ ทันเวลา และถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นการจะทำงานให้สำเร็จแต่ละชิ้น เราต้องวางแผนขั้นตอนให้ดี และมีการตรวจทานให้ถูกต้อง

 136. กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ไม่เกี่ยงงาน

 137. บันทึกข้อความไม่มีสิ่งต่อไปนี้ “สิ่งที่่ส่งมาด้วย” “ขอแสดงความนับถือ” “เบอร์โทร. โทรสาร. ที่อยู่ด้านล่างสุดซ้ายมือ”

 138. อย่าเลิก อย่าท้อ เราไม่รู้หรอกว่าเราอาจพลาดอะไรไปอีกเยอะ ถ้าหากเราเลิก แค่ทำให้เต็มร้อยอะไรดีๆก็เกิดขึ้นได้

 139. การทำงานให้ประสบความสำเร็จ : งานก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรชิ้นๆหนึ่ง ทุกๆคนในทีมงานล้วนมีความสำคัญและสัมพันธ์กัน ขาดฟันเฟืองตัวใดไม่ได้เลย ทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้งานสำเร็จลุล่วงและประสบความสำเร็จ…ได้แน่นอน

 140. ฉันทะ สร้างความชอบในงาน วิริยะ ขยันทำงาน จิตตะ ทุ่มเทกับงาน วิมังสา ตรวจทานงาน

 141. เนื่องจากปัจจุบันวิทยาเขตฯ มีการเปลี่ยนตำแหน่งและมีบุคลากรลาออกหมุนเวียนบ่อยทำให้เกิดปัญหาการทำงานด้านธุรการ ซึ่งหลักๆ คือการพิมพ์หรือร่างหนังสือราชการ การที่บุคลากรพิมพ์หนังสือผิดบ่อยครั้งทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิทยาเขตฯ และที่สำคัญหนังสือราชการที่ออกไปภายนอกวิทยาเขตฯ ถือว่าเป็นหน้าตาที่สำคัญ ดังนี้จึงจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการร่างหนังสือราชการ การใช้ครุฑ การเคาะวรรคตอน การเว้นระยะบรรทัด ซึ่งเชื่อว่าคนใหม่หรือแม้แต่คนเก่าที่ทำงานอยู่เดิมยังไม่ทราบ ที่เจอผิดบ่อยคือ กั้นหน้ากั้นหลัง การเว้นระยะห่างบรรทัด การเคาะวรรค การใช้คำที่ไม่ถูกต้อง การใช้คำลงท้ายไม่ถูกต้อง และการใช้กระดาษผิดประเภท (บันทึกข้อความ กับ ครุฑ)
  กระดาษตราครุฑ ใช้พิมพ์หนังสือราชการที่ออกจากวิทยาเขตฯ ถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หนังสือที่ที่ให้กระดาษตราครุฑที่วิทยาเขตฯ ใช้บ่อยครั้ง คือ คำสั่ง หนังสือส่งภายนอก ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือรับรอง โดยมีองค์ประกอบของหนังสือดังนี้
  • ระยะห่างจากขอบกระดาษหัวท้ายให้ 1.5 ซม. กั้นหน้า 3 ซม. กั้นหลัง 2 ซม.
  • ครุฑกลางสูง 3 ซม.
  • ให้อักษรฟอนต์ Th Saraban ขนาดอักษร 16
  • ที่ ศธ ๐๕๘๐.๑๑๓/เลขหนังสือออกของวิทยาเขตฯ ออกโดยสารบรรณ (ชิดหน้ากระดาษ) ที่อยู่ของวิทยาเขตฯ (ห่างจากเท้าครุฑ 1 Tap) ทั้งสองอย่างนี้ให้ระดับตัวอักษรอยู่ตรงกับเท้าครุฑ
  • วัน เดือน ปี ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจากที่อยู่ของวิทยาเขตฯ โดยให้อยู่กึ่งกลางครุฑ ตัวอย่าง (2 ธันวาคม 2558) เว้นวรรค 2 เคาะ/ดีด
  • เรื่อง คือ ใจความย่อสั้นที่สุดของหนังสือ ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก วัน เดือน ปี โดยให้ชิดหน้ากระดาษ
  • เรียน คือ ชื่อหน่วยงานที่พิมพ์ถึง หรือชื่อบุคคล ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก เรื่อง โดยให้ชิดหน้ากระดาษ
  • อ้างถึง คือ อ้างถึงเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี ฉบับจะตอบกลับหน่วยงาน ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก เรียน
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย คือ เอกสารแนบต่าง ๆ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือราชการฉบับนั้น ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก อ้างถึง
  • ย่อหน้าแรกในการเริ่มพิมพ์เนื้อหา ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก สิ่งที่ส่งมาด้วย การย่อหน้าให้ระยะห่าง 1 Tap ซึ่งย่อหน้าแรกจะพิมพ์ภาคเหตุหรือกล่างถึงสิ่งที่จะทำ
  • ย่อหน้าที่ 2 ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก ย่อหน้าแรก การย่อหน้าให้ระยะห่าง 1 Tap ย่อหน้าที่ 2 นี้เป็นภาคประสงค์ คือ สิ่งที่ต้องการจากหน่วยงานที่พิมพ์ถึงหรือสิ่งที่จะรายงานผลให้ทราบ
  • ย่อหน้าที่ 3 ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก ย่อหน้า 2 เป็นภาคสรุป
  • คำลงท้าย “ขอแสดงความนับถือ” ระยะห่าง 1 Enter + Befre 12 pt เคาะจากย่อหน้า 3
  • ลงลายมือชื่อ ระยะห่าง 3 Enter เคาะจากขอแสดงความนับถือ และพิมพ์ชื่อผู้ลงนามในวงเล็บ และตำแหน่ง
  • ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร. โทรสาร. ห่างจากขอบกระดาษ 1.5 ซม.
  • กรณีที่มีความจำเป็นส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให้แตกต่างจากนี้ได้ความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสำคัญ
  /บันทึกข้อความ…
  -2-
  บันทึกข้อความ ให้พิมพ์หนังสือราชการภายในวิทยาเขตฯ คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิทยาเขตฯ ทั้ง 8 หน่วยงาน และให้พิมพ์ถึงวิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตบางพระ บันทึกข้อความจะมี ส่วนราชการ ที่ เรื่อง เรียน ข้อความ คำลงท้าย ไม่มีอ้างอิงหรือสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบางหน่วยงานยังพิมพ์สิ่งที่ส่งมาด้วยถือว่าผิด มีองค์ประกอบแบบฟอร์มดังนี้
  • ระยะห่างจากขอบกระดาษหัวท้ายให้ 1.5 ซม. กั้นหน้า 3 ซม. กั้นหลัง 2 ซม.
  • ครุฑชิดซ้ายมือสูง 1.5 ซม.
  • ตัวอักษร “บันทึกข้อความ” มีขนาดฟอนต์ 29 อยู่กึ่งกลางกระดาษ
  • ส่วนราชการ ให้ทำตัวหน้าสีดำ ขนาดฟอนต์ 20 ชิดซ้ายมือ เคาะ 2 แล้วพิมพ์ชื่อหน่วยงานพร้อมเบอร์โทร
  • ที่ ให้ทำตัวหน้าสีดำ ขนาดฟอนต์ 20 ชิดซ้ายมือ วันที่ ให้อยู่กึ่งกลาง
  • เรื่อง ให้ทำตัวหน้าสีดำ ขนาดฟอนต์ 20 ชิดซ้ายมือ
  • เรียน ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก เรื่อง
  • ย่อหน้าแรกในการเริ่มพิมพ์เนื้อหา ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก สิ่งที่ส่งมาด้วย การย่อหน้าให้ระยะห่าง 1 Tap ซึ่งย่อหน้าแรกจะพิมพ์ภาคเหตุหรือกล่างถึงสิ่งที่จะทำ
  • ย่อหน้าที่ 2 ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก ย่อหน้าแรก การย่อหน้าให้ระยะห่าง 1 Tap ย่อหน้าที่ 2 นี้เป็นภาคประสงค์ คือ สิ่งที่ต้องการจากหน่วยงานที่พิมพ์ถึงหรือสิ่งที่จะรายงานผลให้ทราบ
  • ย่อหน้าที่ 3 ระยะห่าง 1 Enter + Befre 6 pt เคาะจาก ย่อหน้า 2 เป็นภาคสรุป
  • ลงลายมือชื่อ ระยะห่าง 3 Enter เคาะจากย่อหน้าที่ 3 และพิมพ์ชื่อผู้ลงนามในวงเล็บ และตำแหน่ง
  • กรณีที่มีความจำเป็นส่วนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให้แตกต่างจากนี้ได้ความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสำคัญ
  ในการพิมพ์หนังสือราชการแบบฟอร์มถือเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอให้ทุกคนที่มีหน้าที่พิมพ์หนังสือราชการให้เลือกใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้อง
  หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี ต้องเขียนอย่างไร มีหลักอยู่ว่า
  เขียนให้ถูกต้อง = ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม
  เขียนให้ชัดเจน = ชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค์ และกระจ่างในวรรคตอน
  เขียนให้รัดคุม = เขียนให้มีความหมายแน่นอน ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ให้โต้แย้ง
  เขียนให้กะทัดรัด = เขียนให้สั้น ไม่ใช้ข้อความเยิ่นเย่อยืดยาด หรือให้ถ้อยคำฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น
  เขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี = ให้ผู้รบหนังสือเข้าใจว่าผู้รับหนังสือไปต้องการอะไร จะให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติอย่างไร และโน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติตาม
  การลงนามของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถหากเป็นหนังสือราชการภายนอก ทั้ง 3 หน่วยงานจะต้องให้รองอธิการบดีลงนาม หากรองอธิการบดีไม่อยู่ให้รักษาราชการเป็นผู้ลงนาม เนื่องจากรองอธิการบดีมีอำนาจสูงสุด และเป็นเรื่องที่รองอธิการบดีจะต้องรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาเขตฯ
  ภาคสรุป “จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา” ใช้กับ ผู้ที่มีตำแหน่งเท่าเทียมกันหรือมากกว่าผู้ลงนาม “จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา” ใช้กับ ผู้ที่มีตำแหน่งน้อยกว่าผู้ลงนาม
  หมายเหตุ เนื่องจากว่าเราเวลาทุกคนมีภาระงานครั้งนี้จึงจะพูดถึงแบบฟอร์มก่อน ครั้งหน้าจะสอนวิธีการร่างหนังสือเพื่อให้บุคลากรใหม่และบุคลากรเก่าที่เปลี่ยนงานได้พิมพ์หนังสือราชการได้ถูกต้อง จะให้ลองร่างจริง

 142. หนังสือราชการมี 6 ชนิด
  1. หนังสือภายใน
  2. หนังสือภายนอก
  3. หนังสือประทับตรา
  4. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว)
  5. หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
  6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม หนังสืออื่นๆ)

 143. ทำงานจะต้องมีความอดทนสูงเพราะต้องเจอกับบุคคลหลายรูปแบบ

 144. ปัญหาการร่างหนังสือราชการ
  – ไม่รู้ระเบียบแบบฟอร์ม เช่นการใช้ตัวอักษร การจัดหน้ากระดาษ ตัวหนาหรือไม่หนา
  – การใช้คำขึ้นต้น ลงท้าย เช่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
  – กระบวนการเสนอเซ็นต้องผ่านใครบ้าง
  – ไม่รู้ประเภทของหนังสือ เช่น หนังสือภายนอก ภายใน
  – การลำดับขั้นตอน เนื่อความของเรื่อง ต้องเขียนอย่างไร

 145. – แบบฟอร์มไม่แน่นอน
  – การใช้คำ ภาษาทางราชการ
  – การเคาะ การเว้นวรรค จัดหน้าให้ตรง

 146. – ผู้ร่างไม่เข้าใจในเนื้อหาข้อมูล ซึ่งอาจจะทำไห้การร่างหนังสือเกิดความผิดพลาด
  – ผู้ร่างขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการร่างหนังสือสารบรรณ
  – ผู้ตรวจร่าง แต่ละคนมีสไตล์ในการเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของการจัดระเบียบความคิด ถ้อยคำภาษา หรือวิธีการนำเสนอ แม้ผู้ร่างจะส่งความหมายชัดเจน ไม่ตรงกับสไตล์ของผู้ตรวจร่าง
  – ไม่รู้หลักเกณฑ์ระเบียบการร่างหนังสือสารบรรณ

 147. คนที่อยากให้มีคนเคารพต้องรู้จักเคารพผู้อื่น

 148. จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน

 149. คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้ผุ้อื่น

 150. คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้

 151. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

 152. คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดีๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา

 153. สติมา ปัญญาเกิด

 154. ทำงานด้วยใจ ใฝ่ใจเรียนรู้

 155. อย่าทำงานแค่ตามคำสั่งที่หัวหน้าสั่ง ควรทำงานให้ได้มากกว่าที่หัวหน้าสั่ง เช่น สั่งไป 1 ควรได้กลับมา 234 ไม่ใช่สั่ง1ก็ได้แค่1

 156. ถูกเกลียดเพราะเป็นตัวของตัวเอง ยังดีกว่ามีคนรักในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น

 157. อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่่ยังไม่เริ่มต้น

 158. ทำทุกวันให้ดีที่สุด ไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ

 159. หากเมื่อไหร่ท้่อให้คิดถึงพ่อ เมื่อไหร่ที่แพ้ให้คิดถึงแม่

 160. ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดี และผลลัพธ์ที่ได้จะดีเอง และไม่ต้องเสียใจภายหลัง

 161. อย่าพยายามเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ความสามารถคนเราไม่เท่ากัน แต่เราสามารถหาความรู้ใหม่ๆรอบตัว และพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ

 162. ถ้าไม่เคยล้มเหลว..จะเอาอะไรมาเป็นประสบการณ์
  สุขภาพที่แข็งแรง..เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน

 163. ความสำเร็จไม่ได้มีขา อยากได้ต้องตามหาด้วยขาของเรา

 164. ผู้ควบคุมอารมณ์ได้ คือผู้ชนะ

 165. หากต้องการให้งานสำเร็จ อย่ามัวห่วงว่าเป็นงานของใคร

 166. การผลัดวันประกันพรุ่ง คือตัวทำลายโอกาศอย่างแท้จริง

 167. ปัญหาในการร่างหนังสือราชการ
  -ไม่รู้ถึงระเบียบ และรูปแบบที่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการอบรมหรือสอบอย่างเป็นทางการ
  -ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ตรวจร่าง บางคนก็ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนเช่นกัน
  -ผู้ร่างไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

 168. คติประจำใจในการทำงานของข้าพเจ้าคือ
  ใช้ธรรมะประดับใจ

 169. มาไวไปสามชั่วโมง ดีกว่ามาช้าไปหนึ่งนาที

 170. การให้บริการที่ดีควรนำธรรมะเข้ามาช่วยดับความโกรธ แก้อารมย์หงุดหงิด

Leave a Reply to ชลลัดดา เกษรจันทร์ Cancel reply

Your email address will not be published.

Website