ครั้งที่ 9 แนวทางการแก้ไข/ป้องกันปัญหาในการทำงาน

ความเห็นของหัวข้อ “ครั้งที่ 9 แนวทางการแก้ไข/ป้องกันปัญหาในการทำงาน

  1. รู้จักการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ว่าควรเริ่มจากส่วนไหนก่อน

  2. มีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นจากส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา

  3. มีการพุดคุยกันภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ควรมีการช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มงานเดียวกัน

  4. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมีการวิเคราะห์ ปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วหาวิธีทางแกไขอย่างถูกวิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Website