ครั้งที่ 8 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

ความเห็นของหัวข้อ “ครั้งที่ 8 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

  1. ปัญหาที่เจอระบบการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่ก็มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

  2. เมื่อเกิดปัญหาในงาน หรือขาดความรู้ในงานนั้น ให้มีการสอบถามผู้รู้หรือมีการค้นหาข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุงตนเอง และพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ

  3. การวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ จะทำให้ความผิดพลาดและปัญหาในการทำงานลดน้อยลง และเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Website