เเบบสอบถาม
ความพึงพอใจ เเบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบฐานข้อมูลออนไลน์
(ฐานข้อมูล NetLibrary , ACM Digital Library , IEEE/IET Electronic Library เเละฐานข้อมูลงานวิจัย)


                 

 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม

 
1  สถานภาพ

   ผู้บริหาร

   อาจารย์ (บุคลากรสายวิชาการ)

   เจ้าหน้าที่ / พนักงาน (บุคลากรสายสนับสนุน)

   นักศึกษา

   บุคลากรทั่วไป


2  สังกัดคณะ / สำนัก / หน่วยงาน

   คณะบริหารธุรกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

   คณะศิลปศาสตร์

   สำนักงานวิทยาเขตฯ


3  เพศ

   ชาย

   หญิง


4  ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ

   1-5 ครั้ง / สัปดาห์

   5-10 ครั้ง / สัปดาห์

   มากกว่า 10 ครั้ง / สัปดาห์


5  วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

    สืบค้นข้อมูล

    ใช้ในการวางเเผน / ประกอบการตัดสินใจ / ประกอบการทำงานตามพันธกิจ

    กรอก / บันทึกข้อมูล

    อื่นๆ
 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของ เเบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบฐานข้อมูลออนไลน์
(ฐานข้อมูล NetLibrary , ACM Digital Library , IEEE/IET Electronic Library เเละฐานข้อมูลงานวิจัย)

               โปรดเเสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของงานวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ โดยระบุตามระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นทั้งหมด ดังนี้

  5 = พอใจมากที่สุด 4=พอใจมาก 3=พอใจปานกลาง 2=พอใจน้อย 1=ไม่พอใจ
 

 
ปัจจัยด้านการให้บริการของงานวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
เเบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการระบบฐานข้อมูลออนไลน์
(ฐานข้อมูล NetLibrary , ACM Digital Library , IEEE/IET Electronic Library เเละฐานข้อมูลงานวิจัย)
   1 . ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
     1 . 1   ความหลากหลายของข้อมูลที่นำเสนอ
     1 . 2   การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
     1 . 3   ความสะดวกในการเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
     1 . 4   ความสะดวกในการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
     1 . 5   ระบบใช้งานง่ายเเละไม่ซับซ้อน
     1 . 6   สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
     1 . 7   ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
     1 . 8   มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล


 
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้บริการ


ตอนที่ 4 ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติม  ใส่ตัวอักษรตามรูป
กำลังประมวลผล รอสักครู่.........................................................