Home ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน PDF Print E-mail

ติดต่อหน่วยงาน

 เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) 
หัวหน้าแผนกสารบรรณ 

             223

   นางสาวเสาวลักษณ์ ศักดิ์บริบูรณ์ 
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

             223

   นางแพรวพรรณ  สุวรรณหงส์ 
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

             230

   นายประจักษ์ อินทร์โต 
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ

             208

   นางสุนันท์ สิงห์ดวง