หน้าที่รับผิดชอบ Print
Written by Administrator   
Tuesday, 05 January 2010 10:30

 • ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการภายในและภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บ-แยก หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียนต่าง ๆ
 • จัดทำสำเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
 • ลงทะเบียนและตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบันทึก เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจและสั่งการ
 • ออกเลขที่หนังสือราชการของงานกองบริหารงานบุคคล
 • รับทราบคำวินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการตามคำสั่ง
 • รับทราบคำวินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการตามคำสั่ง
 • จัดทำสถิติหนังสือ เข้า-ออก ทุกเดือน
 • ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของงานกองบริหารงานบุคคล
 • ดำเนินการด้านงานพิมพ์ต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 • การศึกษา วิเคราะห์ และติดตามงาน การดำเนินการสรรหา
 • การทำคำสั่งจ้างเป็นพนักงาน
 • การบันทึกข้อมูลอัตราตำแหน่งพนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
 • การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการและพนักงาน
 • การปรับวุฒิข้าราชการและพนักงาน
 • การตัดโอนอัตราข้าราชการและพนักงาน
 • การย้ายข้าราชการและพนักงาน
 • การศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลัง ตรวจสอบรวบรวมภาระงานของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลที่หน่วยงานต้องการ
 • คำนวณความขาดแคลนประกอบการพิจารณา กำหนดกรอบอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • จัดตั้งยุบเลิกหน่วยงาน (กอง คณะ สถาบัน สำนัก)
 • จัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานภายใน (กอง คณะ สถาบัน สำนัก)
 • จัดตั้งยุบเลิก เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
 • ปรับปรุงการบริหารงานภายในคณะ
 • ปรับปรุงการบริหารงานภายในวิทยาเขต
 • ปรับปรุงภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 • พัฒนาระบบงาน ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ
 • จัดทำข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 • การจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการและการจัดทำบัตรลูกจ้างประจำ
 • การเพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติ
 • การขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในทะเบียนประวัติ
 • การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • การเพิ่มวุฒิของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • การเพิ่มวุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาต่างประเทศ
 • ทำคำสั่งลาออกราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
 • การลา
 • การสำรวจเกษียณอายุในปีงบประมาณ
 • การสำรวจเกษียณอายุล่วงหน้า
 • การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • การจัดทำบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
 • จัดทำข้อมูลสถิติบุคลากร ควบคุมและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ในสมุดทะเบียนประวัติและลงในคอมพิวเตอร์
 • การทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และคำสั่งปรับค่าจ้างของพนักงาน
 • การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการ
 • วิเคราะห์และติดตามดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน มหาวิทยาลัย นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน เลื่อนตำแหน่ง ปรับค่าจ้าง ส่งไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • การควบคุมและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงาน ประจำปีงบประมาณ
 • การทำบัญชีถือจ่าย เงินเดือนข้าราชการเพิ่มเติม กรณีได้รับการปรับวุฒิ เลื่อนระดับเงินเดือน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
 • การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
 • การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานของรัฐ
 • ภาระงานอื่น ๆ เช่น เข้าร่วมประชุมกับ สกอ., สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 • การศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือรูปแบบวิธีการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม กับสภาพการปฏิบัติงานและสภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 • สำรวจความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำแผนและเขียนโครงการฝึกอบรมและสัมมนาประจำปี
 • จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี
 • การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงาน
 • การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าราชการและพนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรมในประเทศ และสรรหาผู้รับทุน คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน การทำสัญญารับทุน การชดใช้ทุน ประสานงานกับแหล่งทุน จากภายนอกมหาวิทยาลัย แสวงหาแหล่งทุนและเผยแพร่แหล่งทุน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ พนักงาน ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ไปประชุม สัมมนา ลาไปราชการต่างประเทศ ลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ลาไปเพิ่มพูน ความรู้ทางวิชาการ ลาติดตามคู่สมรส การทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 • การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ การขอเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ
 • การเลื่อนตำแหน่งและระดับสูงขึ้นของข้าราชการ สาย ก สาย ข และสาย ค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เลขานุการคณะ / สถาบัน/ สำนัก   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้างาน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 • การศึกษา วิเคราะห์ และติดตามงาน
 • การดำเนินการจัดสวัสดิการบุคลากร
 • เสนอแนะแนวทางหรือรูปแบบ ในการจัดสวัสดิการที่ทางราชการกำหนดไว้ให้
 • จัดระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยงานสวัสดิการภายในส่วนราชการ
 • จัดทำโครงการเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ
 • จัดสวัสดิการเงินกู้ การหารายได้เพิ่มแก่ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อเป็นสวัสดิการเสริม
 • ดำเนินการจัดสวัสดิการอาคารสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ดำเนินการบริหารโครงการตามที่ได้อนุมัติ
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
LAST_UPDATED2