Home ------------->>> More
เรื่องทั่วไป PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 06 January 2010 03:28

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา  กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551
 

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พ.ศ. 2549
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
การเตรียมการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในอัตราร้อยละสี่  ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 (ว65)
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างของส่วนราชการ (ว43)
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
รายละเอียดประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา  และการเลือกสรรหาพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
 
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (ว74)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบว่าด้วย  วันเวลาทำงาน  หลักเกณฑ์การลา  และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
  
LAST_UPDATED2
 
Banner
Copyright © 2020 . All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.