Home บำเหน็จ/บำนาญ
บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 06 January 2010 02:00

บำเหน็จ  เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายครั้งเดียว
บำนาญ   เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายเป็นรายเดือน
เงินเดือนเดือนสุดท้าย  หมายถึง  เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณเดือนสุดท้าย ที่ออกจากราชการ รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับการสู้รบด้วย
เวลาราชการ  จำนวนปีที่ข้าราชการรับราชการ มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้าย ที่ได้รับเงินเดือน โดยหักเวลาราชการ ที่มิได้รับเงินเดือนออก

       กรณีที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตที่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึก ให้นับรวมไปด้วย ทั้งนี้ให้หักเวลาราชการที่มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ออกด้วย

        1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

        2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519

        3. พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

        4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519

       บำเหน็จ = เงินเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (นับเป็นปีเศษของปีเกินครึ่งนับเป็น 1 ปี)

       บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (นับเป็นปีเศษของปีเกินครึ่งนับเป็น 1 ปี)
                       ---------------------------------------------------------------------------- 
                                                          50 


 
       บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
                     -------------------------------------------------- 
                                                  50

       (การนับเวลาราชการ ให้นับจำนวนปีรวมเศษของปี ซึ่งเป็นเดือนและวันด้วย)
ทั้งนี้ เงินบำนาญที่คำนวณได้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย

        บำเหน็จ = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จำนวนเดือนที่ทำงาน
                       --------------------------------------------
                                                12

 กรณีข้าราชการประจำตาย 
        ข้าราชการประจำใดผู้ตาย ในระหว่างรับราชการ และความตายมิได้เกิดจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทายาทของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวน เท่ากับเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

ทายาทผู้มีสิทธิ 
        1. บุตร ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตร 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
        2 .สามี หรือภรรยา ได้รับ 1 ส่วน
        3. บิดามารดา ได้รับ 1 ส่วน

        กรณีไม่มีทายาทผู้มีสิทธิข้างต้น ให้จ่ายบำเหน็จตกทอด แก่บุคคลที่ ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ในหนังสือระบุตัว ผู้รับบำเหน็จตกทอด ที่ให้ไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หากไม่มีทายาท และบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ สิทธิในการรับบำเหน็จเป็นอันยุติลง

กรณีลูกจ้างประจำตาย 
        ให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติ แก่ทายาทผู้ตายเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนเดือน ที่ทำงานหารด้วยสิบสอง

ทายาทผู้มีสิทธิ 
        ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ในหนังสือรับรองทายาท)

หมายเหตุ   การกรอกหนังสือรับรองเป็นทายาท ให้ลงรายละเอียดให้ครบเกี่ยวกับทายาทผู้มีสิทธิ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับตัวทายาท เช่น กรณีจดทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า มีบุตรเพิ่มบิดามารดาถึงแก่กรรม ฯลฯ ก็ใให้ดำเนินการจัดทำหนังสือ รับรองทายาทขึ้นใหม่ และส่งไปให้งานทะเบียนประวัติทันที

LAST_UPDATED2
 
Banner
Copyright © 2020 . All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.