Untitled Document

ประกาศการขอรับ Transcript ฉบับสมบรูณ์นักศึกษาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจำภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อขอรับ Transcript ฉบับสมบรูณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป ได้ที่ห้อง Cpc Smart center อาคาร 9 ชั้น 1 ได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โทร. 026922360-4 ต่อ 400

ส่วนในวันอาทิตย์ติดต่อขอรับได้ใน เวลา 09.00 - 16.00 น. เท่านั้น