Untitled Document

ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้คาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562โดยตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ของตนเอง หากไม่ถูกต้อง ให้นำบัตรประชาชนติดต่อที่แผนกทะเบียน เพื่อดำเนินการแก้ไข โดยด่วน!

ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อผู้คาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สามารถยื่นคำร้องขอใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาฉบับรอสภาอนุมัติ โดยเตรียมรูปชุดครุย 1 นิ้ว มาเขียนคำร้องขอได้ที่ห้อง CPC Smart Center อาคาร 9 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป