ประกาศผลผู้คว้ารางวัลโลโก้ RMUTTO

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประราศผลรางวัลออกแบบโลโก้ “ตราสัญลักษณ์ราชมงคลตะวันออก” จุดประสงค์ 1. เพื่อให้ได้ผลงานตราสัญลักษณ์ RMUTTO สำหรับนำไปใช้ในการสื่อสารองค์กรต่อไป 2. เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั้งภายในและนอกองค์กร ตลอดจนองค์กรอื่นๆ เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กร เป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวแทนขององค์กรอย่างชัดเจน  โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่ ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ ตัวแทนผู้บริหารรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ผศ.ธนารักษ์  จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,คุณพจน์ องค์ทวีเกียรติ นักออกแบบอาวุโสจาก TCDC ,คุณยุทธนา  มีส่ง manager director and creative director บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่จำกัด ,นางสาวสมัญญา พิมพาลัย ตัวแทนพนักงาน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ,นางสาวบุณฑริกา  สุมะนา ตัวแทนคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ,นางจตุพร  อรุณโกมลศรี ตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,นายสมชาย สุพิสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,นายประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์ ตัวแทนคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายมนต์ชัย  ทิวาภรณ์ และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รับเงินรางวัลมุลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์  ช่วยสกุล และ นายเรืองวิทย์  ภู่ธราภรณ์  ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ


Untitled Document